10 punkter för en bättre ålderdom

9: Allmänna Arvsfonden

Dela:

Allmänna arvsfondens utformning är en skamfläck.

Det går så förträffligt bra att ta emot ensamma äldres pengar när de har avlidit men inte att stödja isolerade pensionärer medan de lever.

Allmänna arvsfondens pengar kommer från personer som inte har några efterlevande arvingar och inte heller skrivit testamente. Man kan således mycket lätt dra slutsatsen att tillgångarna kommer personer vars liv varit ensamt många gånger, åtminstone på slutet. Ökade insatser behöver göras för denna ensamma grupp som tynar bort och dör i ensamhet.

År 2021 ändrades lagen och äldre kan nu få MAXIMALT 10% från 75 år. Innan dess, sedan 1928 och framåt fick seniorer i stort sett ingenting, möjligen en ynka skärv under funktionshinder. …När äldre personer kanske egentligen skulle ha fått alltihop….? Att höja livskvaliteten för utsatta seniorer medan de lever, nej det vill inte lagstiftaren fullt ut. ! Äldre är segregerade och diskriminerade som grupp av arvsfonden liksom i övriga samhället.

Hur fördelas arvsfondens medel under ett år? Siffror från år 2019

I genomsnitt inkommer årligen knappt en miljard till Allmänna arvsfonden från 650 upp till 1 250 dödsbon, huvudsakligen från högt ålderstigna personer. Cirka 250 miljoner går till administration och framtida fonder varpå resten delas ut till välgörenhet om cirka 750 miljoner kronor. Regeringens skrivelse 2019/20:180 från 2019 visar hur målgrupperna barn, ungdomar och funktionshindrade tilldelades pengar. Tillsammans mottog de cirka 750 miljoner kr. Alltså inget till gruppen äldre. Från 2021 ändrades lagen och äldre kan nu få MAXIMALT 10% från 75 år – åvida det inte drabbar barn, ungdomnar och funktionsnedsatta. – då betalas inget ut det året. Behjärtansvärda grupper, absolut, MEN som får enormt mycket stöd från annat håll. Det får däremot inte äldre, förutom från Solstickan och det ska dom ha heder och ära för.

  • Målgruppen barn 0-11 år fick 24 procent vilket i reda pengar motsvarar 177 miljoner kronor. Citat från skrivelsen: ”Det projektändamål som beviljades mest medel var liksom tidigare år fritid/idrott.”
  • Målgruppen ungdomar 12-25 år fick 56 procent och tilldelades 418 miljoner kronor vilket är ovanligt mycket enligt rapporten just för 2019.
  • Målgruppen funktionshinder, utan åldersindelning tilldelades 20 procent vilket motsvarar 154 miljoner kronor. De vanligaste projekten här är information och utbildning samt fritid och idrott och även kultur. Eftersom gruppen med funktionsnedsättning inte har något åldersspann kan medel i viss mån ha kommit äldre till del godo, om än marginellt.

Skånes Golförbund beviljades 1. 376 600 kronor år 2019 för ”Inkludering av nyanlända genom golf”.

Integration / inkludering kan ske på annat sätt.  Varför inte genom att fler nyanlända integreras via arbete? 675.000 nyanlända är långtidsarbetslösa och bidragsberoende. Läs gärna mer under programpunkt 10 och poängen med att omdirigera dagens miljoners miljarder i bidrag. Det skulle komma såväl nyanlända som Sveriges seniorer och hela samhället till godo! Men Sveriges  slappa och korkade politker kan bara prata – inte organisera och verkställa ! 

Malmö e-sport beviljades 2019 drygt 6 sex miljoner kronor av Allmänna arvsfonden.

Jag hade mycket hellre sett att dessa 1,3 + drygt 6 miljoner = 7, 4 miljoner av allmänna arvfondens medel hade gått till 10 – 12  tjänster  av äldrekuratorer istället. Det finns många, många fler exempel hur arvsfondens medel kunde anvndas istället… Såsom till exempel iordningställande av ett antal växthus till seniorer runt om i Sverige… etc. 

Mycket skulle kunna förbättras för våra äldre med hjälp av allmänna arvsfondens testamenterade medel.

  • Särskilda äldrekuratorer behövs det fler av. Varje dag tar en pensionär livet av sig. Alkohol- och tablettmissbruk bland äldre är definitivt inte något ovanligt. Läs gärna mer under punkt 3 om psykisk ohälsa, samt punkt 4 om den så kallade gerotrenscendensen om äldres socialpsykologiska processer. Här finns massor att utveckla.
  • Samt läs gärna punkt 5 om oxytocinets välgörande verkan. Taktil beröring och lätt massage som frigör välbehagshormonet oxytocin eller närhet till husdjur, uppskattas av många äldre och skulle kunna erbjudas / bekostas med arvfondens medel. Välkommet SÄRSKILT för ensamma.
  • Kommunerna skulle kunna utveckla helt nya och intressanta träffpunkter Med växthus, orangerier, husdjur, träffar, möten.
  • Bygg fler äldreboenden som beskrivs i programpunkt 2 om boendet. Dvs fler olika slags gemenskapboenden med trädgård, såväl för gemenskap som avskildhet.
  • Bostadens och vårdmiljöns påverkan och betydelse kan med arvsfondens medel utveckla bättre ute- och innemiljöer än dagens ofta torftiga och andefattiga.
  • Upplysningskampanjer mot åldersdiskriminering vore ett annat bra sätt att använda arvsfondens pengar.

Lagen bör ändras och ge äldre ökad utdelning med 50 % från 65 år. Inte som nu maximalt 10 % från 75 år.

Stöd gärna SverigeSeniorens arbete att lobba och jobba och genomföra de 10 punkterna för en bättre ålderdom.

Länkar

Arvsfondsdelegationens verksamhetsberättelse  för 2019 – Arvsfonden:
https://www.arvsfonden.se/aktuellt/nyheter/nyhetsarkiv/2020-04-02-arvsfondsdelegationens-verksamhetsberattelse-for-2019

Allmänna arvsfonden/Tilldelade medel per organisation 2019 Bilaga 1:
https://www.arvsfonden.se/download/18.5eb95a9b1722c1f9610a9e9/1590144180595/vb_bilaga_1_tilldelade_medel_per_organisation.pdf

Regeringskansliet/Socialdepartementet // Utökad målgrupp för allmänna arvsfonden Ds 2020:9:
https://www.regeringen.se/49bc8f/globalassets/regeringen/bilder/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/ds-2020_9-utokad-malgrupp-for-allmanna-arvsfonden.pdf

Regeringens skrivelse 2019/20:180//  Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019:
https://www.regeringen.se/49d936/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/social-omsorg/skrivelse-2019_20_180.pdf