10 punkter för en bättre ålderdom

3: ÄLDRES PSYKISKA OHÄLSA Skall minska

Dela:

Allt, precis allt inom området äldres psykiska hälsa är undermåligt utvecklat och svårtillgängligt

Samhället tillämpar ett biomedicinskt synsätt där kroppsliga symptom alltid har företräde framför psykologiska/ psykiatriska och sociala tillstånd. Somatiska besvär får ofta kosta hur mycket som helst medan sociala och mentala dimensioner avfärdas eller förminskas till ett minimum. Självklart lever många seniorer goda liv men de sociala och psykiatriska kvalitéerna måste ges radikalt förbättrade förutsättningar. SeniorLobbyn menar att stat, region och kommun måste bli mycket bättre på äldres helhetssituation samt arbeta förebyggande.

Äldres ensamhet och komplexa hälsotillstånd dövas ofta slentrianmässigt med massmedicinering och ren förvaring.

Istället för tabletter behövs mer av utevistelser, mötesplatser, frisk luft, motion, bra mat, gosiga husdjur och grönska, massage och spa, bra boende, ja allt sådant som skapar livslust och glädje, mening och sammanhang. Hur svårt kan det vara att förstå detta?

LIVSBERÄTTELSER OCH MÖTEN I GRUPP MED LIKASINNADE ÄR OFTA BERIKANDE. 

Att titta på kort tillsammans och berätta …. Billig verksamehet men ofta så, givande, läkande, stimulerande, spännande, fascinerande, roligt…

Att se tillbaka och klä sitt liv i ord i utbyte med andra och dela med sig kan ge ny dimension åt nuet. 

                     

Kanske baka tillsammans och fika ihop ?

Hur mycket av sådant här finns det? ….

Anordant av kommunerna…? SVAR: Alldeles för lite! 

   och skriver på sina respektive hemsidor om äldres psykiska ohälsa, ett axplock:

 • Citat: En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för depression, samt psykisk sjukdom och använder regelbundet psykofarmaka. Suicid är också vanligare hos äldre, främst männen.
 • Citat: ”Ångest och oro har betraktats, och görs fortfarande, som en del av åldrandet. Men det går att må utmärkt på ålderns höst.” Min kommentar: Javisst absolut, Men då krävs det insatser i form av politisk vilja och pengar.
 • Citat: ”Kunskapen om hur samhällets äldsta mår har varit begränsad och är det fortfarande”.
 • Citat: ”Socioekonomiska förhållanden som att ha en otrygg ekonomi har också stor betydelse för den psykiska hälsan. ” Slut citat.
 • Citat: ”Psykisk ohälsa är vanligare bland kvinnor än män, samt bland ogifta eller ensamboende. Sannolikheten för depressiva symtom och ångest är högre ju mer socialt isolerad en person är.”
 • Citat; …” mycket kan vinnas genom att arbeta förebyggande och tidigt identifiera de som riskerar att drabbas psykisk ohälsa.”
 • ”Åldersvänliga Göteborg” (Beslutat 2015)  är ett belysande dåligt exempel. I Göteborg bor ca 100. 000 som är 65 +.  

    

   Folkhälsomyndigheten påtalar att äldres psykiska ohälsa

   går att förebygga, 

   – ja men  varför görs det inte då i högre grad? 

   Är rundgång i sjukvården billigare och mer humant?

   Som nämnts tidigare, med stigande ålder kommer efter hand pensionärens tre F: förändringar, försämringar, förluster. Senioren stressas för att lösa situationen. Många bara lämnas därhän. Det finns ingenstans att vända sig. Då söker sig många till den somatiska vården.

   Det saknas idag personalgrupper såsom äldrekuratorer, gode män, ledsagare med fler yrkeskategorier. Äldres livssituation är komplex och varierar över tid. Även seniorer med en demenssjukdom har rätt till ett bra liv utifrån sin situation med aktiviteter och stimulans.

   Med åldern sänks halten av viktiga hormoner, ibland med nedstämdhet och rastlöshet som följd. Seniorer behöver bland annat fylla på med välmående-hormonet oxytocin som utvecklas i kontakt med bland annat natur, frisk luft, solljus, husdjur, motion, samvaro och trivsel.

   Fantastiska fördelar med växthus / orangerier för nästan alla på flera sätt

   Vetenskaplig forskning visar att utevistelser och gröna verksamheter, gärna i växthus/orangerier är läkande och lugnande, livsbejakande och stimulerande. Såväl i förebyggande syfte som i upprätthållande eller rehabiliterande. Såväl för stillhet och kontemplation som för aktiviteter och samvaro. Såväl kroppsligt som mentalt.

   Det behövs fler attraktiva mötesplatser för seniorer med varierat verksamhetsutbud utifrån där var och en befinner sig. I dag är nästan allt stöpt i samma form. Fika, sångstund, bingo, gympa. Fika, sångstund, bingo, gympa. År ut och år in samma. Det uppskattas naturligtvis av många men det måste finnas mer variation och valfrihet.

   Det behövs sköna platser för utevistelse i närheten av seniorens bostad som är lätta att ta sig till.

   I ett växthus / orangeri kan senioren koppla av,

   vederkvickas, andas, lukta, njuta, bara vara… vattna, plantera, skörda, etc. Men även fika, ha gruppsamtal med livsberättelser, läsa, måla akvarell…

   Kanske behövs en aktiveringspedagog eller ledsagare vid behov.  Personal kan avgränsa tiderna för olika behov, inriktningar och kategorier. Allt sådant här är magert eller i det närmaste obefintligt idag. Det är dåligt, riktigt dåligt!

   Seniorer med demenssjukdomar uppskattar vistelse i naturen / växthus och även de har rätt till aktiviteter och stimulans. Även personer i livets slutskede kan uppskatta att sitta i ett växthus.

   Under hösten kan man tända levande ljus, ha varma filtar, fika, kanske göra enkla dekorationer…

   Växthus / orangerier kan användas ca nio månader om året som regel. I slutet på februari börjar säsongen på nytt så sakta… Växthuset blir en kär mötespalats.

   Det behövs sköna platser för utevistelse i närheten av seniorens bostad som är lätta att ta sig till

   Gröna verksamheter uppskattas av många, även av äldre. Utanför finns kanske en hammock … lite fika… sol, skugga, vind, humlor…

   Det är ynkligt att det finns så lite av sköna platser som växthus och orangerier för äldre. Hjälp mig att börja samla in medel till ett orangeri med början i Göteborg. = En swishad slant mottages tacksamt och läggs som en startpott. Med varma hälsningar Lena P, initiativtagare.

   OXYTOCIN och välmående eller KORTISOL och oro?

   Idag finns tydlig forskning som visar att oxytocinet har en betydande inverkan på människans välbefinnande. Med stigande ålder sänks nivåerna av viktiga hormoner och signalsubstanser. Exakt därför behövs verksamheter som aktiverar äldres endokrina system. Exempelvis massage, spa, naturen/växthus, kontakt med husdjur, men även allmän trivsel och gemyt, ro och harmoni.

   Även att bada i varmt vatten under behagliga former ökar frisättningen av oxytocinet. Hur ofta ges seniorer möjlighet att koppla av via ett skönt spa? Och bli tvagade? Masserade?

   I Göteborg finns ett enda äldreboende (Bagaregårdens äldreboende) med enklare spa, bastu, bad och bassäng. Finemang men mer behövs!

   Kerstin Uvnäs-Moberg, läkare och professor i fysiologi redogör för oxytocinets vinster

   Oxytocinet dämpar skadligt kortisol som genereras av oro, vantrivsel, stress, depressioner etc som många äldre upplever i och med förändringar. Det lindrar smärta, sänker pulsen, blodtrycket och halterna av skadliga och obehagliga stresshormoner, samt skyndar på läkningen av sår och skador.

   Alla former av positiv närkontakt som vänlig beröring, närhet, kramar, massagebehandlingar triggar kroppens produktion av oxytocin. Nyckelordet är tillit och trygghet. Om vi har starkt förtroende för någon som vill oss väl, utsöndras oxytocin. Man kan inte äta oxytocin eftersom det bryts ner i magen och sprutar man in hormonet i blodet kan man  få en del biverkningar i vissa organ. Uvnäs Moberg har skrivit flera böcker om oxytocinet. Däribland även böcker om husdjurens betydelse för välmående.

   Husdjur fyller på oxytocinnivåerna. Men det kostar pengar att ha husdjur som också ska må bra och få god tand- och sjukvård. Bara försäkringen kostar ca 500 kr /månaden. Då behövs minst 20.000 kr. i månaden netto, skattat och klart.

   Om husdjur i vård och omsorg och i förebyggande syfte.

   Ingemar Norling: har skrivit böcker och avhandlingar i ämnet redan på 1970-talet. Norling är docent inom socialt arbete och i statistisk. Norling var en av mina lärare från min socionomutbildning på 1990-talet. Han har i decennier påtalat stora och vinnande fördelar med att äldre kommer i kontakt med husdjur. Tack Ingemar, vilken föregångare du varit och är! Varma hälsningar från en tidigare student.

   Suicid: Varje dag -året runt, tar en senior livet av sig. Högst suicidtal finns bland äldre män +80 år.

   Även senioren har ett livspussel att lägga när tillvaron förändras, ofta drastiskt, med stigande ålder. Flertalet seniorer runt pensioneringen är pigga och vitala i många år framåt. Men att sluta arbeta kan vara en överraskning för många. Sämre ekonomi, krämpor, tilltagande isolering, brist på mål och mening… en negativ spiral kan bli följden.

   Mycket snack och lite verkstad – alla fina ord, löften och viljeyttringar som inte förverkligas på såväl statlig som regional och kommunal nivå samt ute i förvaltningarna.

   Det duger inte  att det inom penionär- och äldreomsorg, samt vård, finns uttryck och begrepp som ständigt upprepas men får alldeles för lite genomslag; såsom ”personcentrerad vård och omsorg” ”salutogena perspektiv” samt klyschan ”KASAM”, en Känsla Av SAManhang med begriplighet, hanterbarhet och delaktighet. ”IBIC” – individen behov i centrum, med fler utryck. Det är nu dags att implementera dessa begrepp i någon mening, samt beakta socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i vidare mening. 

   Det finns självklart mycket som är fantastiskt bra att vara tacksam för men det finns mycket som brister.  

   Seniorens tre F, – förändringar, förluster och försämringar kan lätt tära på den psykiska hälsan.

   Alldeles för många seniorer lämnas ensamma att hantera svåra omständigheter. Många seniorer mår jättebra, men ålderdomen är en livsfas med konstanta förändringar och nya anpassningar. Förlust av identitet när arbetet upphör, arbetskamrater och gamla vänner försvinner efter hand, kanske även livspartnern… förlust av vitalitet och skönhet, syn och hörsel försämras… rörligheten minskar…… depression och nedstämdhet … aptiten… yrsel…fallolyckor… Spiralen är igång… Vad finns som buffrar och lindrar? Inte mycket. Välfärdslandet Sverige kan bättre! 

   Äldres alkoholmissbruk har ökat markant.

   Ingmar Skoog och Margda Waern, är båda professorer och överläkare samt specialister inom äldrefrågor. De påtalar att alkoholkonsumtionen har ökat kraftigt bland seniorer. Den alkoholrelaterade dödligheten stiger markant enligt dem. Antalet dödsfall kopplat till alkohol för över 65 år har ökat med 40 procent på bara något decennium. 40 procent är inga små-siffror!

   Testosteron är ett annat hormon som ofta avtar med åldern

   Brist på testosteron sänker förmågan till vilja, initiativ, beslutsamhet och överblick som ofta ger bra självkänsla. Brist kan resultera i obeslutsamhet och rädsla. Halterna ökar bland annat genom fysikisk aktivitet och social och kognitiv stimulans.

   Betydelsen av tillträckliga testosteronhalter på äldre glöms ofta bort. Också kvinnor behöver ett visst mått av testosteron. Även serotoninnivån sänks med åldern som regel, ofta med bland annat nedstämdhet och viljelöshet om följd.

   LÄSTIPS / Referenser

   Lars Tornstam, ”Åldrandets socialpsykologi”, 2005, Norstedts Akademiska Förlag, ISBN 978-91-7227-414-3

   Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk, redaktörer. ”Omvårdnad & äldre”, 2018, Studentlitteratur.

   Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb, Anette Hylan Ranhoff, redaktörer. ”Geriatrisk omvårdnad”.  2014. Liber.

   Eva -Lena Larsson, ”Gröna Rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa” 2020. Studentlitteratur.Helle Wijk, redaktör, ”Vårdmiljöns betydelse.” 2013. Studentlitteratur.

   Vårdfokus.  Stör ej, åldrande pågår.
   https://www.vardfokus.se/nyheter/stor-ej-aldrande-pagar/

   Om trädgårdsterapi och uterummets betydelser:

   ”Teorier om mental återhämtning – Kaplan, Ulrich, Grahn”

   // SLU, Sveriges Lantbruks Universitet
   https://stud.epsilon.slu.se/4986/1/pell_m_121018.pdf

   Tidningen SPF Senioren // Äldres alkoholmissbruk:

   Samhället passivt trots växande problem
   https://www.senioren.se/nyheter/aldres-alkoholmissbruk-samhallet-passivt-trots-vaxande-problem/

   Läkartidningen, // Ingmar Skoog, professor och överläkare, samt Margda Waern, professor och överläkare;
   https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2018/10/alkohol-och-aldre-eftersatt-fraga-hos-vara-vanligaste-patienter/

   Folkhälsomyndigheten / Psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer
   http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/september/psykisk-ohalsa-vanligt-bland-aldre-personer/

   Sveriges kommuner och regioner / Äldres psykiska hälsa
   https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/aldrepsykiskhalsa.1167.html

   Kerstin Uvnäs Moberg
   http://www.kerstinuvnasmoberg.se/kerstin-i-media/

   PINSAMMA Pratbänkar? 

   Göteborgs Stad stoltserar med de så kallade ” Pratbänkarna”.  Här ”satsas” det nämligen på ”Åldersvänliga Göteborg”…

   Tanken kanske är god. Men har även en något osmaklig baksida. Det var min spontana reflektion när jag hörde om dem.

   Alltså…ska den äldre sätta sig här och åtminstone halvt desperat avisera att man är pratsjuk, – det vill säga i realiteten ensam och övergiven. Jag tycker inte att denna sårbarhetsfaktor är okey att  utsätta äldre för och att det stödjs av Göteborgs Stad.

   Nä, politiker ta bort pratbänkarna och ta fram plånboken om ni nu menar något med att satsa på generation plus och ett åldersvänligt Göteborg.

   Sverige kan bättre !

   Göteborg kan bättre ! 

    

   10 punkter för en bättre ålderdom

    

   Stöd Seniorlobbyns arbete
   Swisha till:

   0720  870 700

   Innehåll

   Bla, bla, bla..tomma löften, skönmålningar och garnityr

   GP 20 juli 2023

    

   För att ha råd med intressen som t.ex. en kursavgift och till material kan man som regel inte vara fattigpensionär… Kommunerna kunde gott ha lite sådan här verksamehet… Sverige borde kunna bättre. 

   Det behövs definitivt fler möteslokaler för seniorer där man kan göra saker ihop. Baka och laga mat tillsammans ….

   Ta fram plånboken politiker! 

   Det finns så mycket kul att göra tillsammans. Här är det mjölksyrning på gång.

   Men alla äldre, särskilt äldre-äldre, dvs från ca 80-85 år och framåt vill kanske inte alltid vara aktiva och umgås. de vill istället dra sig inåt och begrunda sin livsresa…vad finns för dem? 

   Om den så kallade gerotrenscendensen och äldre-äldres sakta förändrade inre psykologiska liv. 

   Gerotrenscendensen är en EN PROCESS OM ATT KNYTA IHOP LIVET… MINNEN OCH HÄNDELSER…

   OM FÖRSONING, FÖRSTÅELSE, FÖRLÅTELSE…

   SAKTA TA ADJÖ OCH SLÄPPA TAGET

   Allt efter som åren går vill många äldre-äldre istället dra sig undan för världen så sakta. Det benämns ofta med begreppet gero-trencendens. Intresset för livet ”där ute” avtar. Den äldre vill mycket heller vända sig inåt, gärna i en behaglig och stillsam miljö och saktmodigt begrunda livet och sin livsresa.

   GEROTRENSCENDENSEN HAR INGET ALLS ELLER LITE ATT GÖRA MED SJUKDOM ELLER FÖRVIRRING.

   Tillståndet uppstår huvudsakligen så sakta efter dryga 80-årsåldern. Minnen, känslor och fragment gör sig påminda och är så starka att de kan upplevas som autentiska i nuet.

   Den äldre är ofta klar och redig i sina kognitiva förmågor, men minnen och känslor lever sitt eget liv. Intensiv samhörighet med sina nära och kära från förr gör sig ofta påminda från den egna barndomen, eller tiden från när de egna barnen var små. Men inåtvändheten handlar även delvis om att förstå obearbetade händelser, förlåta och försonas. Det kan även handla om att komma till bättre klarhet i existentiella och religiösa frågor.

   Seniorer som inte vill vara med på aktiviteter hänvisas då till ensamhet, ofta i sitt eget hem. Bara för att de drar sig undan ska de inte lämnas osedda eller hafsas över i bemötandet.

   Olika personalkategorier behöver mer kunskap om äldres gero-trencendens och om hur bemötandet kan ske. Och det behövs gröna och sköna NÄRMILJÖER att kunna vistas i eller besöka. Här har kommunernas park- och naturförvaltningar / stadsbyggnadssektioner ett stort ansvar.

   Man ska respektera när äldre vill dra sig tillbaka. 

    Men man kan gärna fråga vad de känner eller tänker på, fråga om förr i tiden, vad de har drömt om under natten… osv. Det vill säga försöka tona in sig på seniorens inre nivå och vara extra kärleksfull och ömsint.  Detta är ett mycket sårbart och finstämt tillstånd.  

   ”Fråga inte hur jag mår, fråga hellre vad jag drömde i natt, fråga gärna om min barndom… hur vi bodde…… om mina syskon… om…

   Äldre behöver ha tillgång till sinnliga miljöinslag som välkomnar åldrandet och  gerotrenscendensen. 

   Att kunna drömma sig bort en stund…

   ….En hammock på sommaren att vagga i…

   …lite grönt i en vacker berså med lä för blåst och regn…

   ….ett orangeri… en liten fontän i kvarteret som porlar…

   Men nej. Allt sådant är för dyrt.

   Det är bättre att medicinera bort.

   Vården har ju dessutom överskott på personal, (ironi)

   så lite rundgång i vården är väl OK, eller hur...

   Det behövs mycket mer utbildning om äldre och äldre-äldre och de komplexa behov som snabbt skiftar.

    

   Sedan jag Lena Palm, boende i Göteborg, blev ålderspensionär för några år sedan har jag INTE fått ett enda informationsblad.

   Inte så mycket som en folder i brevlådan vart senioren kan vända sig eller vad som eventuellt finns gällande träffpunkter, mötesplatser och programutbud. 

   Långt ifrån alla äldre eller äldre-äldre har datorer eller paddor. När jag googlade för ett tag sedan på verksamheter för pensionärer i Göteborg fick jag upp 31 träffar. Några är behovsprövade. Några gäller alla åldersgrupper. Flertalet har hänvisning till hemsidor som det inte står någonting på utan visar bara en mailadress. Den som söker möts av ingen eller undermålig information om programutbudet. 

   Markant övervägande är gympa, gympa, gympa, och fika, fika, fika. Ett par tre ställen sticker ut som intressanta och extraordinära, ett av dessa är finansierat av allmänna arvsfonden. Där kan man till exempel göra läderarbeten och dreja vilket ju är kanon & toppenbra. 

   Det är endast ett enda ställe i Göteborg som har gröna aktiviteter med odling och då en timma i veckan. = Botten!

   Sverige kan bättre !

    

   Läs gärna avsnitt 10 om hur pengar och bidrag kan omdirigeras som kan komma senioren till godo.

   675.000 nyanlända är permanent beroende  av bidrag. Gigantiska kostnader för detta går ut över Sveriges seniorer givetvis. Det är inte de nyanländas eller arbetslösas ”fel” oftast. Nej det är våra slappa och korkade politiker som bara låter det få fortgå!

   Skapa nya arbeten som generar skatt till välfärdssektorn. Istället för bidrag; laga vägar, röj sly för öppna landskap, eller plantera granskog, etc så att de arbetslösa nyanlända kan få lön, betala skatt och integreras.