10 punkter för en bättre ålderdom

5: Nej till ålderism 

Dela:

Seniorer diskrimineras och exkluderas på grund av ålder idag på samma sätt som kön, etnicitet, funktionshinder och transpersoner m.fl. tillämpade förr.

Diskrimineringslagen (2008:567) Citat: ”1 §   Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. ”

Notera: Det finns sju diskrimineringsgrunder men ålder kommer sist. Det beror inte på den alfabetiska rangordningen eftersom bokstävernas turordning blandas. Nej, det beror sannolikt på att åldersdiskriminering anses minst viktig.

Vi matas oavbrutet med att höra att människor från andra kulturer och religioner berikar så oerhört och – javisst, så bra! Men ålder, nej det är uppenbart inte lika berikande, intressant och värdefullt. Självklart behövs äldres kvalitéer och perspektiv tas till vara bättre.

Mindre forskning inom äldrediskriminering – redan det är diskriminerande

Diskrimineringsombudsmannen, DO skriver, citat: ”Vi kan konstatera att vi vet alldeles för lite om hur åldersdiskrimineringen ser ut i samhället i stort, särskilt utanför arbetslivets område.” Slut citat, (DO/ Diskrimineringsombudsmannen, hemsidan våren 2021) Redan här råder diskriminering eftersom det inom andra diskrimineringsgrunder finns det mer forskning, rapporter med mera.

Inom alla områden behandlas äldre sämre eller ges sämre möjligheter.

– Det gäller arbetslivet, det rör äldres obefintliga representation i styrelser i statliga, regionala och kommunala bolag, i statliga media, i tidningar även de aviser som får statsbidrag.

– Äldre missgynnas beträffande banklån och får sämre villkor på försäkringar.

– Äldreboenden är bedrövligt likartade, fula och tråkiga.

– Digital exkludering är att ha sämre tillgänglighet och inte kunna hantera ny teknik såsom datorkunskap och därmed få samhällsinformation, med mera.

– Sämre ekonomi och låga pensioner är en stor grund till utanförskap och exkludering.

– Hemtjänst och sjukvård brister.

Idag förminskas äldre och ålderdomen vilket är stötande

Svenska staten behöver arbeta aktivt för attitydförändringar så att samhällets acceptans och respekt för hög ålder förbättras. Precis så som fördömligt gjorts när det gäller acceptans och krav på respekt för transpersoner, kön, etniska och religiösa grupper.

Det bör / SKA  på sikt bli svårare att fråga  om ålder hur som helst.

Idag behöver du inte svara på vilket kön du tillhör. Nej, men din ålder ska du uppge, vilket är kränkande ibland, särskilt som vi  lever i en härskande ungdomskultur. Det finns många former av att förminska och osynliggöra äldre och åldrandet.

Hög ålder är sällan eller aldrig någon merit, tyvärr!

Sveriges seniorer behöver en egen flagga som symbol

Diskriminering och attitydförändring om äldre och hög ålder kommer inte självmant. Sveriges seniorer behöver en egen flagga utifrån Agenda 2030 och mål 16 om inkluderande samhällen, som ju inte tillåter diskriminering men sker gentemot äldre.

Seniorens egen flagga och symbol ska finnas representerat på allmänna platser, gator och torg precis så som HBTQ-flaggan gör idag så föredömligt. Ingen grupp ska ha monopol på att få flagga på gemensamt ägda gator och torg, – vilket sker idag.

Sida vid sida ska flaggor vaja för alla som ryms inom mål 16 och som ryms inom svensk diskrimineringslag (2008:567). Äldre ska finnas med i manifestationer som ombesörjs av allmänna medel. Det är inte endast en grupp som ska gynnas vilket sker idag.